November 28, 2014

Ti Sarana

Buddham saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami 
Sangham saranam gacchami 

Dutiyam'pi Buddham saranam gacchami 
Dutiyam'pi Dhammam saranam gacchami 
Dutiyam'pi Sangham saranam gacchami 

Tatiyam'pi Buddham saranam gacchami 
Tatiyam'pi Dhammam saranam gacchami 
Tatiyam'pi Sangham saranam gacchami